Авторська угода

терміни та визначення

Для цілей цієї Угоди використовуються такі терміни та визначення:

А. Сайт, Портал — портал natapku.ru.

Б. Автор — фізична особа, що перебуває на Сайті відповідно до встановлених призначеним для користувача угодою умовами, що володіє цивільною право- та дієздатністю, здатне відповідно до законодавства Російської Федерації набувати цивільних прав і нести юридичні обов’язки від свого імені і виступати стороною в цій Угоді, яка розмістила інформацію на сторінках Порталу.

В. Авторська угода, Угода — договір про відчуження виключного права на твір

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Ця Угода є договором про відчуження виключного права на конкретний твір (далі — Твір), розміщене Автором в спеціальній формі за адресою: __________________________ (в тому числі у вигляді інтернет-посилання на Твір) і відправлене за допомогою даної форми після згоди з умовами цієї Угоди .

1.2. Ця угода укладається в письмовій формі з Адміністрацією шляхом згоди з формою Угоди, розміщеної на Сайті за адресою _____ і є публічною офертою (пункт 2 статті 437 Цивільного кодексу Російської Федерації), і відправки твори в порядку, встановленому в п. 1.1 цієї Угоди.

1.3. Автор передає Адміністрації виключне право на Твір в повному обсязі і на весь час існування цього права, а Адміністрація за надання цього права сплачує Автору винагороду.

1.4. Автор гарантує наявність у нього відчужуваного за цим договором виняткового права на Твір (права виробника аудіовізуального твору).

1.5. Автор гарантує наявність у переданого відповідно до цього договору твори характеристик, зазначених в Додатку № 1 до цієї Угоди.

1.6. Твір створено творчою працею Автора і / або інших осіб, які передали автору виняткові права Автору, що дозволяють його використання Автором, і є об’єктом авторського права відповідно до Цивільного кодексу РФ.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. За цією Угодою Автор надає Адміністрації виключне право на Твір в повному обсязі для використання його будь-яким способом і в будь-якій формі, включаючи перераховані в ст. 1270 ЦК РФ.

2.2. Права на використання Твору, зазначені в п. 2.1 Угоди, використовуються Адміністрацією без будь-яких обмежень.

2.3. На підставі цього договору Адміністрація має право забороняти будь-яке використання Твору іншим особам, за винятком осіб, яким вона передала свої права на використання Твору.

2.4. У зв’язку з укладенням цього договору Автор не зберігає за собою право використовувати Твір самостійно або надавати будь-які права на його використання третім особам.

2.5. Винагорода Авторові виплачується в разі узгодження редактором Порталу публікації Твори в розмірі, що визначається відповідно до Додатку № 2 до цієї Угоди. Укладаючи цю угоду в порядку, передбаченому в п. 1.2 Угоди, Автор тим самим погоджується з умовами Додатку № 2.

2.6. Автор надає Адміністрації згоду на внесення в його твір будь-яких змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями.

2.7. Права за цим договором передаються на територію всього світу на термін дії виключного права на твір відповідно до законодавства РФ.

2.8. У разі виникнення ситуацій, при яких у Адміністрації виникнуть сумніви в тому, що Автор є володарем прав на Твір, які підстави вважати, що Твір порушує будь-які права або законні інтереси третіх осіб, або в разі, якщо зміст Твори суперечить вимогам цієї Угоди і / або чинним законодавством Російської Федерації, Адміністрація має право на своє бачення вилучити з Сайту відповідне Твір. При цьому Адміністрація не зобов’язана повідомляти Автора про причини такої відмови або видалення Твори. Цей пункт Угоди не означає і не може тлумачитися як покладає на Адміністрацію обов’язок з перевірки дотримання Автором прав третіх осіб при розміщенні Твори.

5.8. Якщо Адміністрації стане відомо про можливе порушення умов цієї Угоди, Адміністрація залишає за собою право прийняти рішення про ступінь і характер такого порушення, а також видалити Твір або накласти вікове і інше обмеження на доступ третіх осіб до Твору. У разі порушення третьою особою умов Угоди або чинного законодавства Російської Федерації Адміністрація має право на свій розсуд і за своїм одноосібним рішенням обмежити доступ такої особи до сервісів (можливостям) Сайту без будь-якого повідомлення вказаної особи або Автора про це.

3. ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Автор гарантує, що:

— він є єдиним Автором Твори або має надане іншими правовласниками право на використання Твору;

— на момент вступу в силу цього договору Автору нічого не відомо про права третіх осіб, які могли бути порушені відчуженням виняткових прав на Твір за цією Угодою;

— на момент укладення цієї Угоди виняткові права на Твір не відчужені, не закладені, які не передані за договорами іншим особам;

— на момент укладення цієї Угоди права автора не оскаржені в суді чи іншим законним способом;

— розміщення на Сайті Твори та інших матеріалів Автора і подальше їх використання не порушує особистих або майнових прав інших осіб, включаючи, але не обмежуючись перерахованим, авторські, суміжні, патентні права, право на недоторканність приватного життя, на захист честі, гідності і доброго імені , право на зображення громадянина і т.д.

3.2. Адміністрація гарантує дотримання законних інтересів і невідчужуваних прав Автора.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ЙОГО ВИПЛАТИ

4.1. Адміністрація виплачує Автору разову винагороду в розмірі, що визначається відповідно до Додатку № 2 до цієї Угоди.

4.2. Винагорода виплачується Автору протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту передачі Твори відповідно до п. 1.1 цієї Угоди.

4.3. Адміністрація утримує з винагороди Автора податок на доходи фізичних осіб та перераховує його до бюджету відповідно до чинного законодавства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цією Угодою, зобов’язана відшкодувати другій стороні завдані таким невиконанням збитки.

5.2. У разі порушення Угоди сторона, чиє право порушено, має право також вимагати визнання права, відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення.

5.3. У разі пред’явлення до Адміністрації вимог, пов’язаних з порушенням виключних прав третіх осіб при створенні Твори, або в зв’язку з укладенням цієї Угоди Автор зобов’язується:

— негайно після отримання повідомлення Адміністрації вжити заходів до врегулювання суперечок з третіми особами, вступити в судовий процес на боці Адміністрації та вжити всіх залежних від нього дії з метою виключення Адміністрації з числа відповідачів;

— відшкодувати Адміністрації понесені судові витрати, витрати і збитки, викликані застосуванням заходів забезпечення позову та виконання судового рішення, і виплачені третій особі суми за порушення виняткових прав, а також інші збитки, понесені Адміністрації в зв’язку з недотриманням Автором положень, викладених в цій Угоді.

5.4. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і використання Твору, а також за порушення невідчужуваних прав Автора несуть особи, неправомірно використовували Твір, розміщені (завантажені) на Сайті.

5.5. Адміністрація не несе відповідальності за зміст Твори і за відповідність його вимогам чинних нормативно-правових актів, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання товарних знаків, комерційних позначень і т.д., а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням Твори на сайті та / або його використанням відповідно до умов цієї Угоди. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням Твори на Сайті і / або його використанням, Автор самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.

5.6. У випадках, не передбачених цією Угодою, майнова відповідальність визначається відповідно до чинного законодавства РФ.

6. Вирішення спорів

6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства і звичаїв ділового обороту.

6.2. Прі не врегулюванні в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в суді за місцем знаходження Адміністрації.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ та заключні положення

7.1. Ця Угода діє з дня його підписання сторонами і протягом терміну, зазначеного в п.2.7 Угоди.

7.2. У всьому іншому, що не передбачено Угодою, сторони керуються чинним законодавством.

7.3. Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. У разі зміни законодавства, що регулює відносини між Адміністрацією і Автором, Адміністрація має право змінити цю Угоду в односторонньому порядку, змінивши форму Угоди, розміщену на Сайті за адресою _____ і направивши відповідне повідомлення Автору на адресу його електронної пошти.

Додаток № 1 до Авторському угодою. Вимоги до Твору

Розміщується на Сайті Твір має відповідати таким умовам:

1. Твір і дії Автора не повинні порушувати діючі нормативно-правові акти Російської Федерації, ображати моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, порушувати авторські та суміжні права, пропагувати ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою або соціальними ознаками, сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містити сцени насильства або жорстокого поводження з тваринами і т.д .;

2. Твір і дії Автора не повинні порушувати або обмежувати права неповнолітніх;

3. Заборонено розміщення Твори, яке Автор не має права робити доступним згідно із законом або згідно яким-небудь договірних відносин;

4. Заборонено розміщення Твори, неправомірно що зачіпає будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю або авторські і суміжні права третьої сторони;

5. Автор не має права завантажувати, розміщувати або розповсюджувати іншим способом нав’язливу і незапрошенной рекламу і кореспонденцію, спам, «листи щастя», запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав’язувати товари або послуги іншими способами;

6. Заборонено розміщення Твори, що містить комп’ютерні коди, призначених для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логінів, паролів та інших засобів для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті;

7. Твір і дії Автора не повинні навмисно або випадково порушувати будь-яких застосовних російських або міжнародних нормативно-правових актів;

8. Твір не повинен містити пропаганду наркотичних засобів;

9. Автор не має права розміщувати Твір, здатне завдати шкоди, що містить погрози, грубі і образливі вирази і пропозиції, що суперечить загальновизнаним нормам моралі, неправомірне використовує особисту інформацію третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись, згадка будь-яких адрес і телефонних номерів або будь-який інший особистої контактної інформації без згоди власника);

10. Заборонено розміщення Творів з матеріалами порнографічного характеру.

11. Для публікації розглядаються матеріали, що відповідають тематиці сайту і включають в себе фото, аудіо або відео матеріали. До тематиці порталу NaTapku відносяться текстові, графічні, відео та аудіоматеріали присвячені будівництву, ремонту, модернізації всього, що пов’язано з улаштуванням підлог. Структура статей повинна включати наступні частини: заголовок, вступна частина, інструменти та матеріали необхідні для реалізації ідеї статті, процес роботи, кульмінація. Стаття повинна відповідати назві і рубриці сайту і повинна бути закінченим матеріалом з даної теми. Назва статті потрібно починати з великої літери. Стиль статті повинен бути розповідним, доброзичливим, ясним і лаконічним. Статті повинні бути вичерпними. Стаття, що розповідає про яке-небудь будівельному матеріалі, предмет техніки або побуту, повинна обов’язково містити такі пункти: опис, переваги і недоліки, стандартні розміри, класифікація, технологія монтажу. Кожен термін, що вживається автором у статті, вимагає точної розшифровки, безпосередньо в тексті матеріалу. Стаття повинна бути збережена в форматі .doc або .rtf. Кожна стаття повинна бути оформлена окремим файлом. Назва файлу повинна містити заголовок статті та ПІБ автора. В кінці статті повинен бути вказаний e-mail автора. Фотографії необхідно зберігати в форматі .jpg окремими файлами. Якщо порядок ілюстрацій принциповий, в тексті потрібно зробити примітку із зазначенням, куди вставляти ту чи іншу ілюстрацію. Текст статті переважно розбивати підзаголовками.

Додаток № 2 до Авторському угодою. винагорода

1. Адміністрація виплачує Автору разову винагороду в розмірі від 200 до 1000 російських гривень. Конкретний розмір винагороди залежить:

— від ступеня розробленості тематики Твори;

— від трудовитрат, очевидно понесених Автором при підготовці Твори.

2. Погоджуючись з цією Угодою, Автор, підтверджує, що конкретна сума винагороди попередньо узгоджена їм з Адміністрацією і, розміщуючи Твір на Сайті, Автор знає розмір належної йому винагороди в разі прийняття Адміністрацією рішення про публікацію Твори.